Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9053 — Sumitomo/Tierra/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)