Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9053 — Sumitomo/Tierra/JV) (Текст от значение за ЕИП.)