Решение на Комисията от 05/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7827 - BERKSHIRE HATHAWAY / PRECISION CASTPARTS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)