Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5288 — GMR Infrastructure (Malta)/Ontario Teachers' Pension Plan/InterGen) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП