Решение на Съда от 15 ноември 1988 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Допустимост - Мерки с равностоен ефект. # Дело 229/87. TITJUR Комисия/Гърция