Uredba Komisije (EU) 2019/1015 z dne 20. junija 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)