Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1015 z 20. júna 2019, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, kaptánu, cyazofamidu, flutianilu, krezoxím-metylu, lambda-cyhalotrínu, mandipropamidu, pyraklostrobínu, spiromezifénu, spirotetramatu, teflubenzurónu a tetrakonazolu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)