Komisjoni määrus (EL) 2019/1015, 20. juuni 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aminopüraliidi, kaptaani, tsüasofamiidi, flutianiili, metüülkresoksiimi, λ-tsühalotriini, mandipropamiidi, püraklostrobiini, spiromesifeeni, spirotetramaadi, teflubensurooni ja tetrakonasooli jääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst)