Решение на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари (N9-0005/2021 – C9-0114/2021 – 2021/0900(NLE))