Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 9/2019, της 8ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/928]