Резюме на решение на Комисията от 24 юни 2015 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39563 — Опаковки за продажба на хранителни стоки на дребно) (нотифицирано под номер C(2015) 4336)