Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4452 – Swiss Re/GE Life) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES