Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 15 декември 2015 година относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ECCP/2015/2) (2016/C 97/02)