Официален вестник на Европейския съюз, C 264, 8 септември 2011г