Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 15 декември 1999 г. # Kesko Oy срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за отмяна - Допустимост. # Дело T-22/97. TITJUR Kesko/Комисия