Γραπτή ερώτηση αριθ. 2297/82 των κ.κ. Isidor Früh, Reinhold Bocklet και Joachim Dalsass προς το Συμβούλιο Θέμα: Συνέχιση της δράσεως για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποιήσεως και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων