Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1188 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό κατηγοριών επιδόσεων όσον αφορά την αντοχή στο φορτίο ανέμου για εξωτερικές περσίδες και τέντες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)