Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на1 декември 1976 г.