Специален доклад № 18/2019 Емисии на парникови газове в ЕС — докладването на емисиите е добро, но е необходима по-качествена информация за бъдещото им намаляване2019/C 395/04