Vec C-347/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  15. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Linz — Rakúsko) — trestné konanie proti Jochenovi Dickingerovi, Franzovi Ömerovi (Slobodné poskytovanie služieb — Sloboda usadiť sa — Vnútroštátna právna úprava zriaďujúca monopol na prevádzkovanie kasínových hier na internete — Podmienky prípustnosti — Expanzívna obchodná politika — Kontroly prevádzkovateľov hazardných hier vykonávané v iných členských štátoch — Poskytnutie monopolu spoločnosti založenej podľa súkromného práva — Možnosť získať monopol vyhradená iba kapitálovým spoločnostiam so sídlom na vnútroštátnom území — Zákaz pre držiteľa monopolu zriadiť pobočku mimo členského štátu usadenia sa)