Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2011/492/ЕС за приключване на процедурата на консултации с Република Гвинея-Бисау съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС