Проектостановище на Европейския комитет на регионите — Права и ценности