Становище на Европейския комитет на регионите — Фискален капацитет и автоматични стабилизатори в Икономическия и паричен съюз