Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – Švajčiarsko zriadenom Dohodu z 25. júna 2009 medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach k zmene kapitoly III a príloh I a II dohody