Официален вестник на Европейския съюз, L 16, 23 януари 2016 г