/* */

TITJUR Заключение на генералния адвокат Darmon представено на1 юни 1989 г. # Maclaine Watson & Company Limited Съвет и Комисия на Европейските общности. # Заличаване - Иск за отговорност. # Дело C-241/87. Maclaine Watson/Съвет и Комисия