Υπόθεση T-858/16: Προσφυγή της 6ης Δεκεμβρίου 2016 — Dow Corning και Dow Corning Europe κατά Επιτροπής