Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering)