Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на26 ноември 1975 г.