Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 419/16