Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8804 — Bain Capital / Fedrigoni) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )