Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )