Регламент (ЕИО) № 922/72 на Съвета от 2 май 1972 година за определяне на общите правила за предоставяне на помощ за копринени буби за 1972—1973 година на отглеждане