Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1700/2001 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2001, για την αναστολή και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων σε ορισμένα εισαγόμενα στην Κοινότητα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Εσθονίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1477/2000