Дело C-110/13: Език на производството: Решение на Съда (седми състав) от 27 февруари 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — HaTeFo GmbH/Finanzamt Haldensleben (Преюдициално запитване — Правен режим на предприятията — Препоръка 2003/361/ЕО — Определение за микро-, малки и средни предприятия — Видове предприятия, взети предвид при изчисляването на броя на персонала и финансовите показатели — Свързани предприятия — Понятие за „група от действащи съвместно физически лица“ )