Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8077 — Bancopopular–e/Banco Popular Portugal) (Текст от значение за ЕИП)