Vec C-58/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. apríla 2017 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Zvýšenie bezpečnosti prístavov — Smernica 2005/65/ES — Článok 2 ods. 3 a články 6, 7 a 9 — Porušenie — Nevykonanie hodnotenia bezpečnosti prístavu — Hranice prístavu, plán bezpečnosti prístavu a bezpečnostný dôstojník prístavu — Neexistencia definície)