Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7995 — Deutsche Börse / London Stock Exchange Group) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)