Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9714 — Viacom/beIN/Miramax) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 40/06