Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на27 юни 1979 г.