Υπόθεση T-698/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2019 — MAN Truck & Bus κατά EUIPO — Halla Holdings (MANDO) ({Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης MANDO — Προγενέστερa διεθνή και εθνικό εικονιστικά σήματα MAN — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα Man — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]})