СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции на вниманието на комисията по транспорт и туризъм относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Докладчик по становище: Сесилия Викстрьом