Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1339 av den 23 september 2020 om godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från vissa lätta nyttofordon med avseende på det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (Text av betydelse för EES)