2013/417/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 31. juli 2013 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 2002/99/EF om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum for så vidt angår tilføjelsen af en behandling til fjernelse af specifikke dyresundhedsmæssige risici i kød (meddelt under nummer C(2013) 4853) EØS-relevant tekst