Решение на Съда (втори състав) от 14 декември 1988 г. # Volker Huber срещу Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. # Искане за преюдициално заключение: Hessisches Finanzgericht - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело 291/87. Huber TITJUR