Vec T-818/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. januára 2018 – BSCA/Komisia („Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Belgickom v prospech BSCA — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne zlučiteľnú a čiastočne nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Právne záväzný akt — Premlčacia lehota — Hospodárska povaha ILS — Podiel hospodárskeho využívania zariadení — Nesprávne číselné údaje — Návrh na úpravu — Stanovenie aktualizovaných hodnôt — Povinnosť odôvodnenia — Skreslenia hospodárskej súťaže — Legitímna dôvera“)