Дело T-98/20: Решение на Общия съд от 10 февруари 2021 г. — Biochange Group/EUIPO — mysuperbrand (medical beauty research) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „medical beauty research“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Липса на отличителен характер — Член 7,параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001) — Разглеждане на фактите — Член 95, параграф 1 от Регламент 2017/1001)