Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8908 – AXA/XL Group) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)