Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8908 — AXA/XL Group) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)