Решение на Комисията от 22/03/2006 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4121 - ALLIANZ GROUP / SOFINIM / UNITED BROADCAST FACILITIES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)